تاریخ علم

   علم همواره چراغ امید بشر برای پیمودن راهی به سوی آینده بوده است و تاریخ روشنگر این مطلب که راه باز آمده در علم را به تکرار نپیماییم. همراستایی تاریخ دانی و علم اندوزی در تاریخ میانه ایران بیش از همه دوره های تاریخی به چشم می خورد ،از این روست که دانشمندان این دوره خود هریک تاریخ نویسانی متبحر و قابل اتکا بوده اند .تاریخ علم در دوره میانه با فراز و نشیب های متعددی همراه بوده است که بررسی های تاریخی آن می تواند دست آورد مهمی برای هردو سویه علم و تاریخ داشته باشد، این بخش به چگونگی سرگذشت تاریخ علم در دوره میانه ایران می پردازد .