تاریخ نگاری

    آگاهی ما به سرگذشت عبرت انگیز رخدادهای تاریخی مدیون مکتوباتی است که توسط فرهیخته ترین مردم درطول تاریخ به رشته تحریر در آمده و بن مایه علم تاریخ بر همین اساس بنا شده است .فن شریف تاریخ نگاری با برخورداری از قله های سر به فلک کشیده ای چون بیهقی و جوینی پس از پشت سر گذاردن کورانهای تاریخی پا به دوران ما گذاشته و به علم تاریخ منزلتی بسیار بخشیده است .دوره میانه تاریخ ایران یکی از دورهای درخشان در برخورداری از مکتوبات تاریخ نگارانه بوده که می توان با دست یازی به این گنج کمیاب سرمایه ای مستحکم برای فرهنگ و علم این سرزمین فراهم ساخت.این بخش سعی دارد تا جنبه های مختلف تاریخ نگاری عصر میانه رااز منظر ساختاری و محتوایی بررسی نماید.