تاریخ اجتماعی

     اجتماع و انسان همواره در طول تاریخ موازی وهم راستا گام به گام به پیش آمده اند و در هر مرحله سطح رشد و بالندگی زیست انسانی را ارتقا بخشیده اند. فارغ از این مناقشه که اجتماعی زیستن یک کشف شگرف بشری بوده یا به مدد غریزه انسانی پابه حیات تاریخ گذارده است ،علوم اجتماعی در دنیای مدرن یکی از اساسی ترین جنبه های پیشرفت به سوی تکامل را تشکیل داده است و تاریخ اجتماعی را می توان جزء تفکیک ناپذیراین علم قلمدادنمود. دوره میانه یکی از بخش های اساسی در دوره های تاریخ اجتماعی این مرز و بوم است که مشحون از نکات قابل تحلیل در روند تاثیر گزاری بر متغیرهای اجتماعی است. مطالب این بخش سعی دارد تا با روشهای میان رشته ای پنجره ای رو به تاریخ اجتماعی دوره میانه ایران باز کند .